Ekologické poradenství Uherské Hradiště a celá ČR
 

Vítám Vás na stránkách EKOLISTY.CZ
Působím v regionu Uherské Hradiště, širokém okolí a dle domluvy celá ČR.

Tato stránka nabízí informace o službě ekologického poradenství, kterou Vám tímto nabízím.

 

Tato služba spočívá:

 • v odborném poradenství a smluvním dozoru u zákazníka, se zjištěním skutečného stavu
  (kontrola fyzického stavu Vašich provozů a provedení kontroly Vaší dokumentace)
 • vypracováním návrhů na opatření v oboru ekologie, aktualizace stávající dokumentace
  (návrh opatření v rámci fyzického stavu a návrh aktualizace nebo vypracování dokumentace dle potřeb společnosti)
 • ve vytvoření, spuštění a dozor nad systémem odpadového hospodářství u zákazníka
 • v poradenství a zajištění servisu při likvidaci odpadů včetně nebezpečných odpadů
  (odborná pomoc při výběru odpadové společnosti pro odběr odpadů)
 • v poradenství v oblasti vodního hospodářství – povrchové, podzemní a odpadní vody
  (zjištění skutečného stavu vlastnictví vodních děl nebo stavu odběru a vypouštění vod, pomoc při vyplnění žádostí a zpracování potřebné dokumentace)
 • v poradenství v oblasti ochrany ovzduší
  (zjištění skutečného stavu vlastnictví zdrojů znečištění ovzduší, jejich zařazení dle přílohy č. 2 zákona o ovzduší, pomoc při vyplnění žádostí a zpracování potřebné dokumentace. Možnost zprostředkování zpracování odborného posudku autorizovanou osobou ze zákona o ovzduší)
 • v zastoupení Vaší společnosti při styku se státní správou ve všech oblastech týkajících se ŽP
  (jednání s orgány státní správy, zastupování firmy při kontrole státní správy a z toho plynoucí předpoklad nižšího rizika možných postihů, možné zastoupení Vaší společnosti na základě doložené plné moci)

Jednotlivé oblasti životního prostředí odpady, ovzduší, voda, chemické látky podléhají platné legislativě ČR a to zejména: 

 
 1. Zákon č. 541/2021 Sb. o odpadech
 2. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 3. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
 4. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 477/2001 Sb, zákon o obalech

 

Prosím o uvedení adresy Vaší firmy, popřípadě dalších provozoven a spojení na kontaktní osobu. Cena za zpracování souhrnné roční evidence zdrojů znečistění ovzduší jako i cena za zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bude sjednána dohodou dle rozsahu práce.

 


Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz