Obecné

 
 • aktualizace dokumentace dle změn v technologii, provozu společnosti a na základě změn legislativy
  (zhodnocení současného stavu a návrh řešení pro její aktualizaci nebo doplnění
 • EIA, IPPC, ISPOP
  (EIA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí, je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze doporučující charakter (byť je většinou správními úřady akceptován). Studii EIA přikládá se k žádosti o realizaci všech velkých staveb a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu)
  (IPPC - Cílem IPPC je ochrana životního prostředí jako celku (voda, půda, ovzduší, odpady) před znečištěním z průmyslových a zemědělských podniků. Je založené na preventivním přístupu použitím tzv. nejlepších dostupných technik nebo technologií, které jsou stanoveny v referenčních dokumentech. Integrované povolování pro vybranou průmyslovou a zemědělskou činnost stanovenou zákonem 76/2002 Sb., které vydává příslušný krajský úřad nebo ministerstvo životního prostředí
  (ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a další distribuci těchto hlášení příslušným institucím veřejné správy. ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.)
 • pomoc při zajištění rozborů odpadů, měření emisí atd.
  (vyhledání a doporučení vhodných partnerů)
 • hodnocení rizik ekologické újmy a další
  (provedení Hodnocení rizik -  vyžaduje systematický postup při použití dostupných informací pro definované
 • provozní činnosti v příloze č. 1 zákona. Zhotovitel provádějící hodnocení rizik musí využít znalosti dané provozní činnosti a okolí místa jejího provádění. Hodnocení rizik se provádí v různých fázích životního cyklu, kterým provozní činnost prochází a zaměřuje se na různé složky životního prostředí, kterých se provozní činnost dotýká.
 • školení v rámci odpadového hospodářství
  (v případě zájmu provedení školení, jak a podle jakých kritérií odpady třídit, zákonné požadavky legislativy)
 • školení v rámci nakládání s chemickými látkami (toxické, vysoce toxické)
  (pokud pracujete s chem. látkami s výše uvedenými nebezpečnými vlastnostmi je nutno provést školení zaměstnanců pro nakládání s těmito látkami)
 • individuální přístup dle potřeb společnosti a vyhotovení potřebné dokumentace

Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 750905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz